Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania wiadomości marketingowych i handlowych

Niniejszym wyrażasz zgodę, aby spółka Konica Minolta IT Solutions Czech a. s., z siedzibą przy ul. U Plynárny 1002/97, Praha 10, REGON: 25820826, zarejestrowana w publicznie dostępnym rejestrze prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, zakładka 16870 (w dalszej części zwana Administratorem) przetwarzała poniższe dane osobowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2000 nr 101 (w dalszej części zwana „ustawą o ochronie danych osobowych“):

-        imię i nazwisko

-        funkcja

-        nazwa spółki

-        REGON spółki

-        e-mail

-        numer telefonu

 

2. Administrator przetwarzać będzie powyższe dane osobowe w celu przesyłania wiadomości marketingowych i handlowych w rozumienia ustawy Dz.U. 2004 nr 480. Przetwarzanie danych przez Administratora prowadzone będzie przez okres 5 lat.

 

3. Niniejszym wyrażasz wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie. Wycofanie zgody możliwe jest w każdym czasie w jeden z następujących sposobów:

a)     przez wysłanie e-maila pod adres its@konicaminolta.cz,

b)     w liście przesłanym pod adres: Konica Minolta IT Solutions Czech a. s., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10,

c)     przez kliknięcie linku do anulowania subskrypcji umieszczonego na końcu każdego e-maila o treści handlowej, wysłanego przez firmę Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.

 

4. Administrator przetwarza dane osobowe we własnym zakresie, może jednak korzystać w tym celu z usług innych podmiotów przetwarzających, takich jak:

a) dostawca narzędzia mailingowego, który jako podmiot przetwarzający dane osobowe postępuje wyłącznie według wytycznych Organizatora i stosuje wymagane przez niego środki organizacyjne oraz technologiczne,

b) ewentualni inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania danych – w chwili obecnej spółka nie korzysta z takich usług. W razie rozpoczęcia takiej współpracy zostaniesz o tym poinformowany w e-mailu.

 

5. Prosimy przyjąć do wiadomości, że niniejsze Zasady stanowią pouczenie o przysługujących Ci wobec nas prawach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Skorzystanie z tych praw możliwe jest w każdej chwili przez:

-         wycofanie zgody,

-         żądanie podania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych,

-         żądanie udzielenia wyjaśnień, w jakim celu przetwarzane są dane osobowe,

-         żądanie dostępu do powyższych danych osobowych i ich aktualizacji lub sprostowania,

-         żądanie usunięcia powyższych danych osobowych,

-         skontaktowanie się z naszą spółką lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.